Các văn bản hướng dẫn về kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo và cấp cơ sở đào tạo (Bộ GD&ĐT)

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành 04 văn bản hướng dẫn quan trọng cho công tác đánh giá và tự đánh giá cấp chương trình đào tạo (theo Thông tư 04/2016) và cấp cơ sở giáo dục (theo Thông tư  12/2017)

1. Hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học (Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018)

 

2. Hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học (Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018)

 

3. Hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học (Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018)

 

4. Tài liệu hướng dẫn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018


- Hướng dẫn chung về sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Công văn số 1074/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 28/6/2016


- Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học (Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016)

 

- Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học (Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017)

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.